Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden neWings 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten door neWings.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door neWings zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • neWings: Opdrachtnemer
  • Opdrachtgever: De klant van neWings
  • Opdracht: Het totaal van de tussen neWings en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door neWings geleverde materialen.
 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij neWings dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

3.2 Aanbiedingen kunnen binnen twee werkdagen na aanvaarding worden herroepen.

3.3 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens tijdens intake- en voorbereidende gesprekken, welke door neWings als juist worden beschouwd.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door neWings opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijsbepalende factoren.

4.2 neWings is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen te verhogen op basis van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren, zelfs als deze stijging niet voorzienbaar was. neWings is gerechtigd het bedrag van de verhoging te factureren zodra deze bekend is.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door neWings, de ondertekening door opdrachtgever van het aanbod, of doordat neWings een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

4.3 Indien er meer uren nodig of gewenst zijn dan in de dienstverlening is overeengekomen, dan kan dat in overleg en op basis van een nacalculatie en een uurtarief van €125,- per uur. Dit zal vanuit neWings van te voren worden aangegeven en dus in overleg plaatsvinden. 

 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien neWings niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft neWings het recht de overeenkomst zodanig

te wijzigen dat uitvoering mogelijk wordt.

6.2 neWings heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van veranderingen in de omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren bij het sluiten van de overeenkomst en buiten zijn invloedssfeer liggen.

6.3 neWings sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen, behalve in geval van opzet of grove schuld van neWings. neWings kan alleen aansprakelijk worden gesteld binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen.

6.4 neWings sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon die bij de uitvoering van de opdracht is ingeschakeld, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet.

6.5 Indien neWings aansprakelijk mocht zijn ondanks het voorgaande, en deze aansprakelijkheid door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, vermeerderd met het voor neWings geldende eigen risico.

6.6 Indien de verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van neWings beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, gemoeid is.

 

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 neWings is nimmer verder aansprakelijk voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan welke neWings jegens opdrachtgever zou zijn.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart neWings tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden, indien mogelijk, een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van neWings bedingen.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart neWings volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden die voortvloeien uit of verband houden met schending van intellectuele eigendomsrechten door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes, werkwijzen, of andere materialen die door neWings in het kader van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet.

 

Artikel 8: Annulering, opzegging en wijziging

8.1 Opdrachtgever kan een opdracht slechts annuleren volgens de volgende regels:

  • Bij annulering op een termijn van langer dan 60 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opdracht is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Bij annulering 1 maand of korter voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opdracht dient de opdrachtgever de volledige prijs te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan elke partij deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

8.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden en de opzegging is effectief op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de schriftelijke opzegging is ontvangen.

8.5 In geval van opzegging blijven de rechten en verplichtingen die uit de uitgevoerde delen van de overeenkomst voortvloeien onverminderd bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen en intellectuele eigendomsrechten.

8.6 De opdrachtgever heeft het recht om een automatische incasso te annuleren of terug te vorderen binnen de termijnen en onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.7 neWings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de incassoregeling. Dergelijke wijzigingen zullen op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de opdrachtgever worden medegedeeld, binnen de termijnen zoals vastgelegd in de wet.

8.8 Wijzigingen van de algemene voorwaarden treden in werking vanaf de datum van publicatie.

 

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1 Het betrekken of inschakelen van derden door neWings bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

 

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van neWings binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen. Facturering vindt plaats direct na aanvang van de opdracht.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

10.3 De opdrachtgever geeft expliciet toestemming aan neWings voor het uitvoeren van automatische incasso’s van zijn/haar bankrekening in geval het maandelijkse vergoedingen c.q. abonnementen betreft. Deze toestemming wordt verkregen op het moment van de betaling van de eerste transactie en wordt vastgelegd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

10.3.1 Automatische incasso’s worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in de algemene voorwaarden en de informatie op de website. Details over de frequentie, het bedrag, en de timing van de incasso’s worden op een duidelijke en transparante manier aan de opdrachtgever medegedeeld. 

10.4 In geval van verzuim behoudt neWings zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.

10.5 Bij verzuim van opdrachtgever heeft neWings het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van neWings om schadevergoeding te vorderen.

10.6 Indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, of sprake is van stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is neWings naar keuze gerechtigd, zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verdere rechten van neWings, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. neWings is in deze gevallen tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening te eisen van het aan haar toekomende.

10.7 neWings zal de factuur voor de geleverde diensten voorafgaand aan de maand waarin de diensten worden verricht, sturen aan opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van neWings verboden om de door neWings verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en andere materialen aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever echter wel toegestaan deze materialen te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover dit redelijkerwijs met de opdracht samenhangt.

11.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen bij neWings.

11.3 Opdrachtgever is verplicht de materialen op eerste verzoek aan neWings te retourneren, op straffe van een boete van €150 per dag.

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 neWings zal de gegevens van de opdracht niet aan derden bekendmaken zonder toestemming van opdrachtgever.

12.2 neWings verbindt zich ertoe de persoonlijke en financiële gegevens van de opdrachtgever te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid van neWings is te vinden op haar website.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Voor vragen, opmerkingen, of problemen met betrekking tot automatische incasso kan de opdrachtgever contact opnemen met neWings via de volgende contactgegevens: finance@newings.agency.

neWings draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders